Klassificeringsnivåer

Som tillägg till klasserna B2ca, Cca, Dca, och Eca kommer ytterligare klassificeringsnivåer:

  • Rökutveckling (s) 
  • Droppbildning under brand (d)
  • Rökens syrahalt (a)

RÖKTÄTHET

s1:   Mycket begränsad rökutveckling

s1a: S1 med 80% siktbarhet (UNE-EN 61034-2)

s1b: S1 med siktbarhet mellan 60% och 80% (UNE-EN 61034-2)

s2:   Begränsad rökutveckling

s3:   Inget krav på begränsad rökutveckling

 

PARTIKELSPRIDNING UNDER FÖRBRÄNNING

d0: Inga brinnande droppar eller partiklar (UNE-EN 50399) 

d1: Brinnande droppar eller partiklar i begränsad mängd (mindre än 10 sek.) (UNE-EN 50399)....

d2: Inget krav på begränsad mängd av brinnande droppar eller partiklar

 

RÖKSYRA

a1: Låg syrahalt (UNE-EN 60754-2 konduktivitet <2,5ms/mm y pH > 4.3)

a2: Mellannivå av syrahalt (UNE-EN 60754-2 konduktivitet <10 ms/mm y pH > 4.3) 

a3: Inget krav på begränsad syrahalt

Brandtest i förhållande till klassificering

BRANDTEST - 20 MINUTER
En 3,5m kabelbunt hängs vertikalt. I botten av kabelbunten placeras en propanbrännare som bränner i 20
minuter. När branden släcks skall kablarna vara självslocknande och den övre delen av kabelbunten skall vara intakt.
Med att använda kablar som uppfyller detta test försäkrar man sig om att ev. brand inte sprider sig till andra områden via kabelnätet (IEC 60332-3)

BRANDTEST - 30 SEKUNDER
En 60cm lång kabel placeras lodrätt i ett stängt rum, varefter en flamma på 1kW tänds och bränner i 30 sekunder.
När lågan släcks skall kabeln inte brinna vidare (IEC 60332-1)