Köp- och leveransvillkor

 

Giltighet
Köp- och leveransvillkoren gäller alla offerter, köp och leveranser om inte annat har avtalats.
 

Priser
Priserna anges per meter exkl. moms. Vid ändringar av valutakurser, kopparkurser, skatter och andra offentliga avgifter förbehåller sig säljaren rätten att justera priset motsvarande.
 

Offert
Alla skriftliga offerter från Scankab Cables A/S är bindande för Scankab Cables AB i 5 dagar från datumet då offerten skickades, om inte annat har avtalats/informerad. Alla offerter anges dock med förbehåll för slutförsäljning av aktuella varor.
 

Leverans
Specifika avtal gällande leveranser avtalas närmare mellan kunden och Scankab Cables AB.
Om inte annat avtalats anses leveransen ha ägt rum när godset överlämnats till leverantör. Försäkring som omfattar köparens risk vid transport tecknas endast i händelse av att detta skriftligt har avtalats med Scankab Cables A/S. Oavsett vad som kan anses gälla avseende leverans är det köparens ansvar att säkerställa att godset kan levereras under säkra förhållanden.
Leverans sker EXW (Ex Works) från vårt lager om inte annat har avtalats.
Leverans enligt avtal.
Avseende leveranstid gäller följande. Om inget annat avtalats sker leveransen så snart som möjligt. I händelse av att leveransvecka har avtalats är även leverans under veckans sista dag att betrakta som rättidig. Scankab Cables AB kan i följande fall kräva att leveranstiden förlängs:

  1. Vid ändringar i beställningen enligt önskemål från köparen 
  2. Vid förseningar av beställningar eller arbetsuppgifter som köparen själv arrangerar/genomför
  3. I händelse av force majeure, se aktuella leveransvillkor (avsnitt förseningar)
  4. I händelse av att arbetet med leveransen måste avbrytas eller blir försenat av orsaker som säljaren inte kan påverka

I ovanstående punkter 1, 2 och 4 förbehåller sig Scankab Cables AB även rätten att justera det avtalade priset motsvarande de omkostnader som ovanstående punkter ev. medför.

Retur och pant på trummor
Kabeltrummor som levererats av Scankab Cables AB kan returneras i oskadat skick upp till 12 månader efter leverans.

Kabeltrummor med en diameter på 160 cm eller mer som levererats av Scankab Cables, debiteras med en pant på 3 000 kr. per trumma. 
Vid returnering inom 6 månader från leverans kommer kabeltrummor i oskadat skick att krediteras med fakturerat belopp.

Hämtning av trummor kan ske enligt avtal via mail till scankab@scankab.se.

Förseningar
Leveransförseningar som följd av strejk, lockout, krig, brand eller annan force majeure ger inte köparen rätt till ersättning. Scankab Cables AB är utan oberättigat dröjsmål skyldiga att meddela köparen i händelse av att Force Majeure eller andra händelser som Scankab Cables AB inte kan kontrollera inträffar.

Returer
I allmänhet kan returer av varor endast ske enligt föregående skriftligt avtal.   

  1. Returordernummer skall alltid begäras hos Scankab innan retur.

  2. Vid retur skall returordernummer alltid finnas med på frakt- eller följesedeln.

  3. Felbeställningar och returer krediteras med avdrag för avgift på minst 25 % av det fakturerade beloppet

  4. Kunden står för frakt/omkostnader och det krediterade beloppet moträknas vid återköp

  5. Beställningsvaror samt kapade varor mottas inte i retur

Betalning
Netto kontant om inte annat avtalats. Köparen är inte berättigad att moträkna eventuella motkrav gentemot säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva säkerhet för betalning, en sådan säkerhet kan krävas även efter accept på beställningen. Om köpeskillingen inte betalas rättidigt beräknas ränta på aktuellt fakturabelopp.

Återtagandeförbehåll
Säljaren förbehåller sig äganderätten för de sålda varorna fram till hela köpeskillingen med tillägg för eventuella omkostnader har betalats till säljaren.

Brister och reklamationer
Vid leverans ska köparen omgående kontrollera varorna från säljaren. Om köparen vill åberopa en brist ska köparen omgående efter att bristen har upptäckts, eller borde vara upptäckt, meddela säljaren skriftligt om detta samt förklara vad bristen är. Om köparen inte gör en reklamation enligt anvisning kan inte köparen senare åberopa bristen. Enligt säljarens val kommer brister gällande leveransen inom rimlig tid att åtgärdas eller levereras igen utan kostnad för köparen. Om detta inte sker har köparen rätt att häva aktuellt avtal. Om köparen inte har åberopat bristen gentemot säljaren inom 14 dagar efter leverans, kan köparen inte senare kräva rätt med hänsyn till bristen.
 

Alla produkter som levereras av Scankab Cables AB garanteras mot alla defekter/defekter i material och/eller produktionsfel under 2 år efter leverans, i enlighet med gällande INCOTERMS.

Garantin upphör dock vid felaktig användning/installation.

Produktansvar
Scankab Cables AB kan under inga omständigheter hållas ersättningsansvarig för köparens förluster, här under driftsförluster, resultat eller liknande indirekta förluster eller skador som följd av försenad leverans eller brister gällande de varor, produkter eller tjänster som levererats av Scankab Cables AB.
 

Avtalsbrott
Om köparen inte uppfyller sin del av avtalet har säljaren rätt att stoppa ytterligare leveranser och göra anspråk på ersättning enligt den allmänna avtalsrätten.
 

Köplagen
Där särskilda villkor inte har angivits i ovanstående avsnitt, gäller köplagens allmänna villkor och bestämmelser.
 

Säljarens ansvarsbegränsning
I den mån inget annat anges i lag eller förordning är Scankab Cables AB ensam ansvarig för skador på personer eller föremål om skadan orsakas av en defekt produkt som levererats av Scankab Cables AB.

Scankab Cables AB är under inga omständigheter ansvarig för köparens indirekta försluster, härunder - men inte begränsat till - driftsförlust, tidsförlust, resultat etc. 

Jurisdiktion
Alla tvister mellan parterna ska avgöras av domstol i Odense och i enlighet med dansk lagstiftning.

Uppdaterad 14 september 2023